دکتر مریم ابطحی

درباره پزشک

نفر اول دکترای روانشناسی سلامت درمانگر تحلیلی و اسکیما تراپی مترجم کتاب کودکان ذهن آگاه

تجربیات

عنوان جایگاه
نظام روانشناسی ایران عضو
نظام روان شناسی آمریکا عضو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت
  • شنبه 
  • یکشنبه 
  • دوشنبه 
  • 09:00 - 18:00 
  • 09:00 - 18:00 
  • 09:00 - 18:00 

نفر اول دکترای روانشناسی سلامت

درمانگر تحلیلی و اسکیما تراپی و انجام تست های شخصیت

مترجم کتاب کودکان ذهن آگاه (انتشارات ارجمند)

مترجم کتاب مجموعه کامل نامه های فروید به فلایس (انتشارات توتم)

مترجم کتاب ژاک لکان ( انتشارات توتم)

عضو نظام روانشناسی ایران با شماره نظام ۳۸۱۸۱

عضو نظام روان شناسی آمریکا

جهت دریافت وقت ملاقات کلیک کنید